Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Dân sự » Văn bản UBND TP Hà Nội
Thứ tư, 24 Tháng 4 2024
Xem kết quả: / 3
Bình thườngTuyệt vời 

Văn bản UBND Thành phố Hà Nội

Email In PDF.

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

 19/2017/QĐ-UBND

30/05/2017

  Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2015 - 2019

 02/2016/QĐ-UBND

 21/01/2016

Ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

 23/2014/QĐ-UBND

 20/06/2014

Quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

63/2013/QĐ-UBND

 25/12/2013

Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014

 02/2013/QĐ-UBND

07/01/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều kèm theo Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND của UBND Thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất  

 51/2012/QĐ-UBND

28/12/2012

 Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013

   29/2011/QĐ-UBND

14/09/2011

Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

   124/2010/QĐ-UBND

29/12/2010

Quyết định Về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2010

    45/2010/QĐ-UBND

13/09/2010

Quy định bán, cho thuê, thuê mua và quản lý và sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

     34/2010/QĐ-UBND

16/08/2010

Quyết định Ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

   108/2009/QĐ-UBND

29/09/2009

Quyết định ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

    73/2009/QĐ-UBND

25/05/2009

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND về việc thu phí xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

    54/2009/QĐ-UBND

16/03/2009

Quyết định sửa đổi một số điều, khoản của quy định ban hành kèm theo QĐ 41/2008/QĐ-UBND thành phố về công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động về sử dụng đất cho các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

    33/2009/QĐ-UBND

09/01/2009

Quyết định về việc thu phí thẩm định kết quả giá đấu thầu trên địa bàn Hà Nội

    24/2009/QĐ-UBND

09/01/2009

Quyết định về việc thu phí đấu giá trên địa bàn Hà Nội

     23/2009/QĐ-UBND

09/01/2009

Quyết định về việc thu phí sử dụng hè, lề đường, bến bãi, mặt nước trên địa bàn Hà Nội

    17/2009/QĐ-UBND

09/01/2009

Quyết định về việc thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn Hà Nội

   14/2009/QĐ-UBND

09/01/2009

Quyết định về việc thu phí xây dựng trên địa bàn Hà Nội

    12/2009/QĐ-UBND

09/01/2009

Quyết định về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn Hà Nội

   11/2009/QĐ-UBND

09/01/2009

Quyết định về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Hà Nội

    10/2009/QĐ-UBND

09/01/2009

Quyết định về việc thu lệ phí địa chính trên địa bàn Hà Nội

    06/2009/QĐ- UBND

09/01/2009

Về việc thu lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

     02/2009/QĐ- UBND

09/01/2009

Quyết định về việc thu lệ phí đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn Hà Nội

  49/2008/QĐ-UBND

25/11/2008

Quyết định Ban hành quy định về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước đang sử dụng thuộc thành phố quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội

  43/2008/QĐ-UBND

23/10/2008

Quyết định về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

  42/2008/QĐ-UBND

23/10/2008

Quyết định về trình tự, thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế trong nước không sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc không phải là dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội

   39/2008/QĐ- UBND

22/10/2008

Quyết định ban hành quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thu hồi đất và giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội

  35/2008/QĐ- UBND

14/10/2008

Quyết định về việc ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được xây dựng, cải tạp lại trên địa bàn thành phố Hà Nội

   48/2008/QĐ- UBND

28/07/2008

Quyết định ban hành quy chế, cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ bị hỏng, xuống cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

   46/2008/QĐ- UBND

14/07/2008

Quyết định ban hành quy định về chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ao, vườn trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất phi nông nghiệp (đất ở, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh và đất chuyên dùng khác) trên địa bàn thành phố Hà Nội

   36/2008/QĐ- UBND

23/06/2008

Quyết định về việc điều chỉnh giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND thành phố Hà Nội

    26/2008/QĐ- UBND

28/05/2008

Quyết định quy định về hạn mức giao đất ở mới, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 1/7/2004 và kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội

    20/2008/QĐ- UBND

16/04/2008

Quyết định ban hành quy định về quản lý và sử dụng hè phố, lòng đường trên địa bàn thành phố Hà Nội

   03/2008/QĐ- UBND

09/01/2008

Quyết định ban hành quy định về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và công ty nhà nước đang sử dụng thuộc thành phố quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội

   151/2007/QĐ- UBND

31/12/2007

Quyết định V/v ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc trên địa bàn thành phố Hà Nội

    136/2007/QĐ- UBND

30/11/2007

Quyết định ban hành quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở giãn dân nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội

   115/2007/QĐ- UBND

22/10/2007

Quyết định về việc thu phí đấu giá trên địa bàn thành phố Hà Nội 

    81/2007/QĐ- UBND

13/07/2007

Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung một số điều của QĐ số 137/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

   11/2007/QĐ- UBND

16/1/2007

Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều, khoản của QĐ số 38/2005/QĐ-UB ngày 29/3/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy trình bán nhà và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở quyền sử dụng đất ở cho các hộ mua nhà theo Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 của chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội

   212/2005/QĐ-UB

09/12/2005

Bổ sung Khoản 3 và Khoản 4, Điều 4 của Quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang ở thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-UB ngày 29/3/2005
 

    92/2005/NĐ-CP

12/07/2005

Nghị định của Chính phủ số 92/2005/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2005 Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của pháp lệnh thủ đô Hà Nội

   80/2005/QĐ-UB

03/06/2005

Quyết định của UBNDTP Ban hành giá bán căn hộ chung cư cao tầng cho các hộ gia đình tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

    182/2004/QĐ- UB

10/12/2004

Quyết định của UBNDTP “Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 9 – Quyết định số 63/1999/QĐ-UB của UBND Thành phố Quy định các điều kiện về quy hoạch, kiến trúc khi bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 và Nghị định 21/CP ngày 16/4/1996 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội”

   176/2004/QĐ-UB

26/11/2004

Quyết định của UBNDTP Về việc Bổ sung Điểm c/ khoản 2/ Điều 1 Quyết định số 119/2004/QĐ-UB ngày 4/8/2004 của UBND Thành phố về khung giá các loại đất

   166/2004/QĐ-UB

09/11/2004

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

    156/2004/QĐ-UB

15/10/2004

Quyết định của UBNDTP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui định ban hành kèm theo Quyết định số 158/2002/QĐ-UB ngày 25/11/2002 của UBND thành phố qui định về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp (hoặc bảo lãnh), góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà trên địa bàn thành phố Hà nội

   158/2002/QĐ-UB

25/11/2002

Quyết định của UBNDTP Ban hành quy định về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp (hoặc bảo lãnh), góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

    63/1999/QĐ-UB

31/07/1999

Quyết định của UBNDTP Về việc ban hành qui định các điều kiện về quy hoạch, kiến trúc khi bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo nghị định số 61/CP và nghị định số 21/CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.