Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Kinh tế » Văn bản Doanh nghiệp
Thứ hai, 17 Tháng 6 2024

Văn bản Doanh nghiệp

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

04/2017/QH14 12/06/2017 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
96/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
69/2016/NĐ-CP  01/07/2016 Về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
96/2015/NĐ-CP 19/10/2015 Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
68/2014/QH13  26/11/2014 Luật Doanh nghiệp
78/2015/NĐ-CP 14/09/2015 Về đăng ký doanh nghiệp
86/2014/NĐ-CP 10/09/2014 Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
194/2013/NĐ-CP

21/11/2013

Về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
05/2013/NĐ-CP 09/01/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

99/2012/NĐ-CP

15/11/2012

Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

66/2011/NĐ-CP

01/08/2011

Quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

28/2011/NĐ-CP

14/04/2011

Sửa đổi, bổ sung Danh mục doanh nghiệp không được đình công ban hành kèm theo Nghị định số 122/2007/NĐ-CP

102/2010/NĐ-CP

01/10/2010

Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

43/2010/NĐ-CP

15/04/2010

Về đăng ký doanh nghiệp

25/2010/NĐ-CP

19/03/2010

Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

114/2008/NĐ-CP

03/11/2008

Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác

109/2008/NĐ-CP

10/10/2008

Về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

111/2007/NĐ-CP

26/06/2007

Về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước

109/2007/NĐ-CP

26/06/2007

Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

80/2007/NĐ-CP

19/05/2007

Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

101/2006/NĐ-CP

21/09/2006

Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

95/2006/NĐ-CP

08/09/2006

Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

88/2006/NĐ-CP

29/08/2006

Nghị định về đăng ký kinh doanh

67/2006/NĐ-CP

11/07/2006

Nghị định hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản

52/2006/NĐ-CP

19/05/2006

Nghị đinh về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

17/2006/NĐ-CP

27/01/2006

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP

80/2005/NĐ-CP

22/06/2005

Nghị định về giao, bán, kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước

65/2005/NĐ-CP

19/05/2005

Nghị định Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính

187/2004/NĐ-CP

16/11/2004

Nghị định về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

180/2004/NĐ-CP

28/10/2004

về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước

125/2004/NĐ-CP

19/05/2004

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 03/2000/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

38/2003/NĐ-CP

15/04/2003

Nghị định về chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần

79/2002/NĐ-CP

04/10/2002

Nghị định về tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính

69/2002/NĐ-CP

12/07/2002

Nghị định về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp nhà nước

67/2002/NĐ-CP

09/07/2002

Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Danh mục các doanh nghiệp không được đình công ban hành kèm theo Nghị định số 51/CP

63/2001/NĐ-CP

14/09/2001

Về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

43/2001/NĐ-CP

01/08/2001

Quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

16/2001/NĐ-CP

02/05/2001

Nghị định về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính

45/2000/NĐ-CP

06/09/2000

Quy định về văn phòng đại diện Chi nhánh của Thương nhân nước ngoài và của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

03/2000/NĐ-CP

03/02/2000

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

169/1999/NĐ-CP

03/12/1999

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/CP về cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam

103/1999/NĐ-CP

10/09/1999

Về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước

22/1999/NĐ-CP

14/04/1999

Quy định về đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam

5/L-CTN

26/06/1999

Về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; Luật Doanh nghiệp; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

13/1999/QH10

12/06/1999

Luật doanh nghiệp

40/1998/NĐ-CP

10/06/1998

Kinh doanh vận tải biển của Công ty, doanh nghiệp tư nhân

26/1998/NĐ-CP

07/05/1998

Điều chỉnh vốn pháp định đối với doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Công ty Cổ phần

08/1998/NĐ-CP

22/01/1998

Quy chế thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

57/CTN

01/01/1997

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

58/CP

03/10/1996

Về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam

50/CP

01/01/1996

Nghị định về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước

04/CP

01/01/1996

Nghị định phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam

79/CP

22/11/1995

Nghị định phê chuẩn điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

64/CP

09/10/1995

Nghị định ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam

34/CP

27/05/1995

Nghị định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Tổng cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp

39/L/CTN

30/04/1995

Luật Doanh nghiệp Nhà nước

09/CP

21/01/1995

Nghị định bổ sung Quy chế đặt Văn phòng Đại diện doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 40/CP ngày 19-5-1994

189/CP

23/12/1994

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phá sản doanh nghiệp

40/CP

19/05/1994

Nghị định ban hành Quy chế Đặt Văn phòng đại diện doanh nghiệp Việt nam ở nước ngoài

09/CP

05/02/1994

Nghị định về tổ chức và quản lý các doanh nghiệp du lịch

30/L/CTN

10/01/1994

Luật Phá sản doanh nghiệp

12/CP

02/03/1993

Nghị định ban hành bản Quy định về sắp xếp lại tổ chức và đổi mới cơ chế quản lý các doanh nghiệp nông nghiệp Nhà nước

156/HĐBT

07/05/1992

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 388-HĐBT ban hành Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước

388/HĐBT

20/11/1991

Nghị định ban hành Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước

222/HĐBT

23/07/1991

Nghị định ban hành Quy định về cụ thể hoá một số điều trong Luật công ty

221/HĐBT

23/07/1991

Nghị định ban hành Quy định về cụ thể hoá một số điều trong Luật doanh nghiệp tư nhân

48/LCT/HĐNN8

02/01/1991

Luật Doanh nghiệp tư nhân

47/LCT/HĐNN8

02/01/1991

Luật Công ty


Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Thông tư về Doanh nghiệp 2163
2 Văn bản về chứng khoán Administrator 2254
Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.